İktisada ait “Torba Kanun” TBMM Genel Şurası’nda kabul edildi

Genel Şurada, ÂLÂ Parti’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, HDP’nin “Yargılanan HDP’li siyasetçiler” ve CHP’nin “FETÖ borsası” konusundaki önergelerinin gündeme alınması teklifleri farklı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin akabinde yapılan oylamalarda küme teklifleri kabul edilmedi. Daha sonra iktisada ait “torba” kanun teklifinin görüşmelerine devam edildi.

Kabul edilerek kanunlaşan düzenlemeye nazaran, mevduat ve iştirak fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

Sırf gerçek şahıslara ilişkin olup ticari süreçlere mevzu olmayan mevduat ve iştirak fonu fiyatları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve iştirak fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylelikle AB mevduat sigortacılığı kriterlerine ahenk sağlanacak.

Hakkında iflas kararı verilmeyen yahut iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen ismi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Bankalarda kelam konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve kontrolüne ait kuralların TMSF Fon Şurası tarafından belirlenmesi tarafında değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kanunla sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve iştirak fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların denetiminde bulunan hukukî bireylere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun idare yahut müdürler konseyi lider ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yahut birlikte denetim ettiği hükmî bireyler ve iştirakler ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve iştirak fonu ile öbür hesaplar; Fon Şurası tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Şurasının (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öteki mevduat, iştirak fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

TMSF Fon Heyeti lider yardımcılarının sayısı 2’den 3’e çıkarılacak.

TMSF’nin idari yapılanmasındaki vazife dağılımı, artan iş yükünün faal ve süreçleri hızlandıracak biçimde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, muhtaçlığa binaen müdürlük sayısı artırılacak.

TMSF’nin dayanak işçinin istihdamına yönelik değişiklik yapılacak.

TMSF Fon Şurası üyeleri ve Fon çalışanının, Bankacılık Kanunu’nda yazılı misyonlarına ait karar, hareket ve süreçleri sebebiyle Fon’un yaptığı ödemeyi ilgililerinden talep etmesi konusunda düzenleme yapılarak BDDK’nin yaptığı bu ödemeleri, kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı gizli tutulacak.

Bankacılık Kanunu ile TMSF’ye verilen vazifelerin yanı sıra ilgili başka kanunlar ve devlet aleyhine açılan milletlerarası davaların takibine ait Cumhurbaşkanlığınca verilen vazifelerin ifası sırasında yapılan sarfiyatların de gerektiği hallerde, daha sonra ilgililerinden tahsili şartıyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi hedefiyle ek düzenleme öngörülüyor.

Kanunla TMSF tarafından yapılan ticari ve iktisadi bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek geçmiş periyot borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanıyor.

Finansal kiralama mukaveleleri ticari ve iktisadi bütünlük kapsamına alınacak, ihale bedeline isabet eden fiyatın sıra cetveli katılaşmadan ödenebilecek.

Sıra cetveline itiraz müddeti, sıra cetvelinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Tasfiyesi TMSF eliyle yürütülen bankalarda tüm yasal yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde bu fiyatın hissedarlara dağıtımında, iflasına karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, idare ve kontrol heyeti üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile idare ve kontrolüne sahip olduğu iştirakleri, hakim ortağı olan hükmî bireyler, bunların gerçek ve hukukî kişi hakim ortaklarının hakim ortağı olduğu şirketler, bu gerçek şahısların kan ve kayın hısımları ile bu şahısların paylarını ciro, dönem yahut temlik suretiyle edinen üçüncü şahıslar ile paydaşlığın sermayesinin direkt yahut dolaylı olarak yüzde 10’unun altında kalan hisselere sahip olsa dahi idare konseylerine üye belirleme ve denetim imtiyazı veren hisselere sahip olanlar, bu bankanın iflasına neden olanlar dağıtımdan hisse alamayacak.

Ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum yahut kümelere ya da terör örgütlerine üyeliği yahut iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle cezalandırılmasına karar verilenler ve bu nedenle hakkında müsadere kararı verilmiş olanlar da bu dağıtımdan hisse alamayacak ve bunlara düşen hisse Hazineye ödenecek.

Soruşturma yahut kovuşturması devam edenlere isabet edecek tasfiye hissesi; kovuşturmaya yer olmadığına, beraat, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine yahut düşmesine ait kararın katılaşmasına kadar ödenmeyerek Fon hesaplarında tutulacak.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda kelam konusu hesapların devir sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar hisseleri ile öbür çıkarlar kurumlar vergisinden müstesna olacak. Cumhurbaşkanı istisnayı 30 Haziran 2022 yahut 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar prestijiyle da uygulatmaya yetkili olacak.

Kovid-19 salgınının Türkiye’de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan mahkumlar, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezasının infazına karar verilen mahkumlar ve kontrollü özgürlük önleminden yararlanan mahkumlar, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar müsaadeli sayılacak.

Salgının devam etmesi halinde bu mühlet, Sıhhat Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her kezinde 2 ayı geçmemek üzere 19 defa uzatılabilecek.

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.